1. Contactgegevens

De firma Switzerland Cheese Marketing AG met maatschappelijke zetel in Zwitserland en haar dochterondernemingen (samen ook «wij», «ons» of «Switzerland Cheese Marketing») zijn elk verantwoordelijk voor de gegevensbewerkingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Switzerland Cheese Marketing AG
Laubeggstrasse 68
CH-3006 Bern

Naamloze vennootschap volgens Zwitsers recht (CHE-140.749.178)

Telefoon +41 (0)31 385 26 26
info@STOP-SPAM.scm-cheese.com

Websites: https://www.schweizerkaese.ch / https://www.fromagesuisse.ch / https://www.formaggiosvizzero.ch / https://www.cheesesfromswitzerland.com

 

Switzerland Cheese Marketing GmbH
Bretonischer Ring 15
D – 85630 Grasbrunn

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens Duits recht (kantongerecht München, registernummer: HRB 84 169)

Telefoon +49 (0)81 06 89 87 0
info@STOP-SPAM.schweizerkaese.de 
Website: https://www.schweizerkaese.de/

 

Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l.
Rue de la Glacière 21-23 IJskelderstraat
B-1060 Bruxelles/Brussel

Telefoon +32 (0)2 340 84 20
info(at)fromagesdesuisse.be
Websites: www.fromagesdesuisse.be / www.kaasuitzwitserland.be / www.kaasuitzwitserland.nl

 

Switzerland Cheese Marketing Ibérica, SL
C/ Mollet, 8
E-08120 La Llagosta (Barcelona)

Telefoon +34 93 574 76 16 / +34 93 574 76 17
info@STOP-SPAM.quesosdesuiza.com
Websites: www.quesosdesuiza.es / www.formatgesdesuissa.es / www.queijosdasuica.pt

 

Switzerland Cheese Marketing France
16, boulevard de Sébastopol
F – 75 004 Paris (Parijs)

Telefoon: +33 (0)1 49 96 64 10
Website : www.fromagesdesuisse.fr

 

Switzerland Cheese Marketing Italia srl
Corso Magenta, 56
I-20123 Milano (Milaan)

Telefoon: +39 02 48513578
Website:  www.formaggisvizzeri.it

 

Switzerland Cheese Marketing Nordics
Malminkaari 13 A
00700 Helsinki (Finland)

Telefoon: +358 (0)400 278 129
mikko.ruchti@STOP-SPAM.scm-cheese.com
Websites: www.cheesesfromswitzerland.com/sv-SE/ / www.cheesesfromswitzerland.com/fi-FI/

 

 

Functionaris voor de gegevensbescherming en vertegenwoordigster

Functionaris voor de gegevensbescherming:

Switzerland Cheese Marketing AG
De heer Stefan Emmenegger
Secretaris-generaal
Brunnmattstrasse 21
CH-3007 Bern

2. Rechtsgrondslagen

Switzerland Cheese Marketing is in verschillende landen vertegenwoordigd. Er zijn daarom diverse nationale rechtsgrondslagen en tevens rechtsgrondslagen op het niveau van de EU van toepassing. Bij de diverse bewerkingen van uw persoonsgegevens hebben wij de telkens toepasselijke rechtsgrondslag conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vermeld. Het vernoemen van iedere, in diverse landen toepasselijke rechtsgrondslag valt buiten het kader van deze privacyverklaring.

3. Definitie van persoonsgegevens en bewerking

Bij «persoonsgegevens» of «persoonsgebonden gegevens» gaat het om gegevens, waarmee een natuurlijk persoon (een mens) direct of indirect geïdentificeerd kan worden. «Bewerking» of «verwerking» betekent de omgang met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen in categorieën onderverdeeld worden. Voorbeelden van dergelijke categorieën en daarin vervatte persoonsgegevens zijn:

 • stamgegevens (bv. namen, adressen, geboortedatum),
 • contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummer),
 • inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer bij webformulieren, foto’s, video’s, geluidsopnames),
 • contractgegevens (bv. gegevens over het contract, zoals voorwerp, aard en duur van het contract, klantcategorie, curriculum vitae),
 • gebruiksgegevens (bv. registratie van bezochte websites of gebruik van apps, gegevens over locaties of bewegingsgegevens, toegangstijden, voorkeuren voor en affiniteiten met bepaalde inhoud),
 • meta- en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen, locatie van apparatuur / personen),
 • financiële gegevens (bv. bankkaartnummer, rekeningnummer, betalingshistorie),
 • specifiek te beschermen gegevens / bijzondere categorieën van persoonsgebonden gegevens (bv. religieuze, politieke opvattingen, verbondenheid met een ras of etnische groepering, seksuele geaardheid).

Dit is geen definitieve opsomming, er kunnen ook nog andere persoonsgegevens bewerkt worden.

Voorbeelden van bewerking zijn het verzamelen, bewaren, wijzigen, gebruiken, doorgeven of het verwijderen van persoonsgegevens.

4. Bewerkte persoonsgegevens en doelstellingen van de bewerking

Persoonsgegevens bewerken wij hoofdzakelijk als zij direct van u komen (bv. als u ons aanschrijft, als u zich op onze nieuwsbrief abonneert, als u een product bestelt of als u aan een wedstrijd deelneemt). Wij bewerken ook persoonsgegevens die wij van derden krijgen, o.a. omdat wij derden eventueel met de registratie van persoonsgebonden gegevens belasten (bv. financiële dienstverleners bij betalingen, providers van internet-analysediensten). Voor zover toegestaan, halen wij persoonsgegevens ook uit openbaar toegankelijke bronnen (bv. handelsregister, internet, pers).

Onderstaand vindt u meer gedetailleerde informatie over de persoonsgegevens die wij bewerken, voor welke doeleinden wij deze bewerken en wat de rechtsgrondslag voor de bewerking is.

Uw persoonsgegevens worden bewerkt wanneer u met ons of wij met u in contact treden, bv. per e-mail, per post of telefonisch. In principe zijn dit uw naam en nog andere contactgegevens van u en de inhoud van de mededeling (incl. eventuele persoonsgegevens van derden). Omvang en doel hangen in ruime mate van de inhoud van de communicatie af. Bepaalde persoonsgegevens zullen wij binnen het concern van Switzerland Cheese Marketing aan de bevoegde instantie of, indien noodzakelijk, aan derden doorgeven.

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Stamgegevens
 • Contactgegevens
 • Gebruiksgegevens (bv. tijdstip en inhoud van de communicatie)
 • Meta- en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen, locatie van apparatuur / personen)
 • Eventuele gegevens over derden
 • Eventueel specifiek te beschermen persoonsgegevens
Doel van de bewerking
 • Communicatie met u
 • Klantenbeheer
 • Kwaliteitsborging en opleiding
 • Bijkomende doelen, voor zover communicatie noodzakelijk is (bv. contractafwikkeling)
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Toestemming, voor zover communicatie op uw initiatief plaatsvindt
 • Gerechtvaardigde belangen van ons bij klanttevredenheid, verbetering van de dienstverlening, vermijding van fouten in processen, verhoging concurrentievermogen

Uw persoonsgegevens worden bewerkt wanneer u artikelen koopt of op diensten van ons beroep doet. Dit in het bijzonder voor de afwikkeling van de contracten / bestellingen, voor de levering en facturering. De afwikkeling van bestellingen (bv. van merchandise artikelen of informatiemateriaal) wordt deels op zich genomen door andere ondernemingen resp. derden, aan wie wij de noodzakelijke persoonsgegevens overmaken resp. moeten meedelen, opdat de bestellingen afgewikkeld kunnen worden.

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Stamgegevens (bv. namen, adressen)
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummer)
 •  Inhoudelijke gegevens (bv. informatie over gebruikersaccounts voor het creëren van een klantaccount)
 • Financiële gegevens
 • Contractgegevens
 • Eventueel specifiek te beschermen persoonsgegevens
Doel van de bewerking
 • Precontractuele aanvragen of naleving van contracten
 • Statistische doelstellingen betreffende de analyse van de interactie met klanten
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Behandeling van precontractuele aanvragen, naleving contracten
 • Gerechtvaardigde belangen (bv. artikelen aan derden leveren)
 • Wettelijke verplichting
 • Uitdrukkelijke toestemming, voor zover er specifiek te beschermen persoonsgegevens bewerkt worden

Voor de afwikkeling van contracten en van andere rechtsbetrekkingen bieden wij betalingsmogelijkheden aan, bv. banken of kredietinstellingen of nog andere dienstenleveranciers («betalingsdienstverleners»). Daarvoor worden er door de betalingsdienstverleners contact- en identificatiegegevens (bv. naam, adres), bankgegevens (bv. bankrelatie, rekening- of bankkaartnummers), wachtwoorden en wordt er nog andere betalingsinformatie bewerkt. In dit verband verwijzen wij naar de verkoopvoorwaarden en bijkomende verklaringen van de betalingsdienstverleners. Wij ontvangen alleen informatie over de bevestiging of afwijzing van de betaling. Betalingsdienstverleners kunnen eventueel in overeenstemming met hun verkoopvoorwaarden en privacyverklaringen ter controle van de identiteit en kredietwaardigheid gegevens aan derden overmaken.

Bij het bezoek aan onze websites bewerken wij verschillende persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken wij bv. voor de beschikbaarstelling van onze websites, omwille van de IT-veiligheid en ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van onze websites. Dit gebeurt met logbestanden, «cookies», (Social-) Plugins, marketinginstrumenten voor de analyse van gebruiksgedrag (zogenaamde Tracking Tools) en gelijkaardige technologieën. Tot slot integreren wij andere functionele en inhoudelijke elementen, zoals bijvoorbeeld video’s. De hosting van alle SCM-websites wordt in Zwitserland door de firma METANET AG, Josefstrasse 218, CH-8005 Zürich, uitgevoerd.

Logbestanden ([server]logbestanden): de website-exploitant resp. internetprovider verzamelt gegevens over de toegang tot de internetpagina’s en slaat deze als logbestanden op. Gegevens, zoals bv. het IP-adres, de bezochte websites, het gebruikte besturingssysteem, worden geprotocolleerd. Van de verzamelde loggegevens wordt bv. voor statistische analyses, ter verbetering van de website, voor een optimalisatie van zoekmachines of bij concrete aanwijzingen voor een onrechtmatig gebruik gebruikgemaakt.

Bewerkte (persoons)gegevens

Meta- en communicatiegegevens evenals gebruiksgegevens, bv.: het IP-adres van de aanvragende computer, de datum en het tijdstip van de toegang, de naam en de URL van het opgevraagde bestand, de website, via welke de toegang plaatsvond, het besturingssysteem van uw computer en de door u gebruikte browser, de taalinstellingen bij uw browser en de naam van uw internetprovider.

Doel van de bewerking
 • Gebruik van onze websites mogelijk maken (opbouw van verbindingen)
 • Systeemveiligheid en -stabiliteit permanent garanderen
 • Gebruik voor interne statistische doeleinden (bv. ook bij aanvallen van netwerkinfrastructuur van onze websites)
 • Analyse bij concrete aanwijzingen voor onrechtmatig gebruik
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Gerechtvaardigde belangen bij de bewerking van persoonsgegevens
(Social-) Plugins en nog andere ingepaste inhoud evenals functies

(Social-) Plugins maken de integratie van sociale netwerken op de websites van Switzerland Cheese Marketing mogelijk en dienen voor de verspreiding van inhoud van websites via deze sociale netweken, m.a.w. door externe providers. Plugins zijn zelfstandige uitbreidingen van de Plugin- providers en met hun logo gemarkeerd (bv. de knop «Vind ik leuk» van Facebook). Wij maken standaard alleen gebruik van gedeactiveerde Plugins en knoppen die geen contact met de servers van de sociale netwerken maken. Pas wanneer u deze activeert («aanklikt») en u daarmee uw toestemming voor de communicatie met de sociale netwerken geeft, worden de Plugins actief en brengen zij de verbinding met hun servers tot stand. Wij hebben geen invloed op de omvang van de door de Plugin- providers via Plugins verzamelde en bewerkte gegevens. Servers van Plugin- providers kunnen locaties buiten de EER en buiten Zwitserland (bv. in de VS) hebben. Wij maken gebruik van Plugins van Facebook.

Wij integreren in onze websites nog andere inhoudelijke en functionele elementen van derden. Deze worden door de servers van de betreffende providers verkregen. Het gaat bijvoorbeeld om inzendingen of video’s (bv. van de provider Vimeo).

(Social-) Plugins en andere inhoudelijke en functionele elementen die voor de weergave van deze inhoud en functies noodzakelijk zijn, bewerken het IP-adres van u als websitebezoeker. Verder kunnen zij technologieën zoals Pixel Tags of Web Beacons voor marketingdoeleinden gebruiken (in dit verband verwijzen wij naar «Cookies» en «Online marketing»).

Als u de betreffende bewerking van uw persoonsgegevens wenst te verhinderen, deactiveert resp. beperkt u cookies in de browserinstellingen of maakt u gebruik van zogenaamde Script-Blockers (via Add-Ons van uw browser beschikbaar).

Informatie over doel, omvang en bewerking van uw persoonsgegevens door Plugin-providers en tevens over uw rechten en instellingsmogelijkheden vindt u in de door de betreffende providers gegeven opmerkingen over de bescherming van de privacy. De providers laten privacy-instellingen of verweermogelijkheden (Opt-Out) toe. Meer gedetailleerde gegevens over de Plugin-providers:

Facebook

Sociaal netwerk, dienstenleverancier. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Ierland), moederonderneming: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (VS). Website: https://www.facebook.com. Informatie over de bescherming van de privacy: www.facebook.com/policy.php

YouTube

Sociaal netwerk, videoplatform, dienstenleverancier. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Ierland), moederonderneming: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS). Website: https://www.youtube.com/. Informatie over de bescherming van de privacy: https://policies.google.com/privacy

Instagram

Sociaal netwerk; dienstenleverancier: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (VS), moederonderneming: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (VS); website: https://www.instagram.com; privacyverklaring: https://instagram.com/about/legal/privacy

Vimeo

Video-inhoud; dienstenleverancier: Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA (VS); website: https://vimeo.com; privacyverklaring: https://vimeo.com/privacy

Vaak bewerkte persoonsgegevens van Plugin-providers (voorbeelden)

Meta- en communicatiegegevens evenals gebruiksgegevens, bv.: de door u gebruikte browser en dat de browser de betreffende website opgeroepen heeft, het IP-adres van de aanvragende computer, toewijzing aan persoonlijk profiel indien u bij de provider geregistreerd bent, informatie over de interactie (bv. knop «Vind ik leuk» of geschreven commentaar)

Doel van de bewerking door Switzerland Cheese Marketing
 • Vergemakkelijken van de interactie met het betreffende sociale netwerk
 • Verhogen van de aantrekkingskracht en reikwijdte van onze websites
Rechtsgrondslag van Switzerland Cheese Marketing voor de bewerking
 • Gerechtvaardigde belangen om onze websites aantrekkelijk vorm te geven en de interactie met u als gebruik(st)er te doen toenemen.
Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website en apps verzonden en in de browser van uw apparaat (computer, mobiele telefoon etc.) opgeslagen worden. Cookies bevatten informatie om u als gebruik(st)er (meestal zonder uw naam) resp. aan uw apparaat toe te wijzen, bv. nummers, en – afhankelijk van de aard – ook bijkomende informatie (bv. opgeroepen internetpagina’s, duur van het bezoek). Bovendien doen wij beroep op gelijkaardige technologieën, zoals Tracking Pixels (Pixel Tags, Web Beacon, telpixels); met deze grafische elementen kunnen er statistische gegevens voor de online marketing of de webanalyse verzameld worden.

Enerzijds maken wij gebruik van tijdelijke (sessie-cookies die na het bezoek aan onze website en na het sluiten van uw browser weer verwijderd worden (bv. voor de opslag van het winkelmandje). Anderzijds maken wij gebruik van permanente cookies die na het sluiten van de browsersessie voor een bepaalde duur opgeslagen blijven (bv. om u bij een later plaatsvindend bezoek te herkennen om u op uw interesses afgestemde reclame te tonen). Bepaalde cookies worden door onszelf geplaatst (First-Party-Cookies, bv. voor essentiële cookies), andere zijn afkomstig van externe ondernemingen (Third-Party-Cookies of cookies van externe providers, bv. om gebruikersinformatie voor reclame te bewerken).

Bij de bewerking van cookiegegevens maken wij gebruik van een marketinginstrument in functie van de toestemming voor cookies. Door middel van dit instrument worden de toestemming, de herroeping en het beheer van de cookiegegevens afgewikkeld. Om de informatieopvraging niet te moeten herhalen en te kunnen aantonen, wordt de betreffende verklaring opgeslagen. Bij de gebruikmaking van het marketinginstrument in functie van de toestemming voor cookies worden de door ons gebruikte cookies in volgende categorieën ingedeeld:

Essentiële (of noodzakelijke, vereiste) cookies: deze cookies zijn vereist om de correcte werkwijze van de website te vrijwaren (voorbeelden: log-ins of andere door de gebruiker ingevoerde gegevens opslaan, omwille van de IT-veiligheid). Gegevens van deze cookies worden uitsluitend aan de betreffende website gezonden. Deze cookies vereisen geen toestemming uwerzijds, ze kunnen noch geactiveerd noch gedeactiveerd worden. U kunt cookies echter in principe in de browser deactiveren.

Functionele (of prestatie-, analytische -, statistische) cookies: deze cookies helpen ons om onze websites en aanbiedingen te verbeteren (voorbeelden: Google Tag Manager [vergemakkelijkt implementering van Webanalyse Tools zoals Google Analytics], Video Player). Deze cookies zijn niet gepreselecteerd. Ze vereisen een toestemming uwerzijds, ze kunnen geactiveerd, beperkt of gedeactiveerd worden.

Marketing- (of reclame-, personalisatie)cookies: deze cookies worden gebruikt om aan de hand van bezochte internetpagina’s gepersonaliseerde, op gebruiksters en gebruikers afgestemde reclame te tonen (voorbeelden: DoubleClick Ad van Google, Google Analytics, Facebook Pixel, Teads Pixel). Deze cookies zijn niet gepreselecteerd. Ze vereisen uw toestemming, ze kunnen geactiveerd, beperkt of gedeactiveerd worden.

Details over de door ons gebruikte cookies vindt u hier.

Vereenvoudigd overzicht:

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden, gebruikersvoorkeuren)
 • Meta- en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen, informatie voor de identificatie / authentificatie van de gebruikers)
Doel van de bewerking
 • Beschikbaarstelling van de websites en van hun functie (technisch noodzakelijk)
 • Garanderen en vrijwaren van de functies en aanbiedingen van onze websites
 • Personalisatie van onze websites in functie van behoeften en interesses van de gebruikers
 • Weergeven van op interesses afgestemde reclame op onze websites en op websites van derden bij verder gebruik
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Toestemming wanneer wij u om toestemming verzoeken
 • Gerechtvaardigde belangen (bv. bij een bedrijfseconomische werking van ons online aanbod en de verbetering daarvan)
 • Nakoming van contractuele verplichtingen als het gebruik van cookies noodzakelijk is
Tracking Tools

Tracking Tools dienen voor de meting en optimalisatie van aanbiedingen en maken het gebruiksgedrag uit. Wij maken daarvoor gebruik van de webanalysedienst van Google Analytics die cookies als herkenningsmethode benut.

Meer vernemen

Details over de door ons gebruikte Tracking Tools vindt u hier.

Vereenvoudigd overzicht:

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden)
 • Meta- en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen)
Doel van de bewerking
 • Meting van de reikwijdte (bv. herkennen van terugkerende gebruikers, maken en gebruiken van toegangsstatistieken)
 • Tracking (bv. op interesses en gedrag afgestemd aanmaken van gebruikersprofielen, gebruik van cookies)
 • Meting van de efficiëntie van marketingmaatregelen
 • Aanmaken van gebruikersprofielen
 • Aanspreken van gebruikers van onze websites op andere websites (remarketing)
 • Op interesses en gedrag afgestemde marketing
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Toestemming wanneer wij u om toestemming verzoeken
 • Gerechtvaardigde belangen (bv. bij een bedrijfseconomische werking van ons online aanbod en de verbetering daarvan)

Wij bewerken uw persoonsgegevens om aan online marketing te doen. Daarbij gaat het vooral om de commercialisering van reclameplatforms of inhoud waarvan wij op grond van uw mogelijke interesses en op grond van de meting van de efficiëntie gebruikmaken. Op basis van uw gebruiksgedrag op een website stelt dit ons in staat om individueel op u afgestemde reclame op websites van partners te tonen.

Aan de hand van uw gebruiksgedrag op onze websites, op sociale netwerken of op websites van partners maken wij gebruikersprofielen aan (profilering) die in cookies (bestanden) of aan de hand van gelijkaardige methoden opgeslagen worden. Dergelijke opgeslagen bestanden kunnen ook op andere websites geanalyseerd, met andere gegevens aangevuld en op servers van providers van online marketing opgeslagen worden.

Tot het gebruiksgedrag behoren bijvoorbeeld bezochte websites en de inhoud daarvan, technische gegevens (bv. gebruikte browsers, IP-adressen), gebruikstijden of locatiegegevens (voor zover u voor deze laatsten uw toestemming gegeven hebt).

Over het algemeen worden er gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt, worden er dus in feite geen namen of e-mailadressen, maar alleen verkorte IP-adressen gebruikt. Net zoals andere providers kennen wij bijgevolg uw effectieve identiteit niet, maar enkel en alleen de in de gebruikersprofielen opgeslagen gegevens. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij echter uw persoonsgegevens aan de gebruiksprofielen toewijzen (bv. als wij van een online marketingproces gebruikmaken op een sociaal netwerk, waarop u als geregistreerd gebruiker internetpagina’s oproept en het sociale netwerk uw profiel met het gebruiksgedrag in verband brengt).

Wij beschikken over informatie over de efficiëntie van onze online marketingmaatregelen (bv. of ze tot de afsluiting van een contract met ons geleid hebben) en maken daarvan gebruik om het succes van onze marketingmaatregelen te meten.

Wij maken gebruik van Facebook-Pixel, Twitter Analytics, Google Ads, Google Tag Manager en Google Ad Manager.

Op de website van de betreffende provider en in de instellingen van de cookies van uw browser kunt u tegen de bewerking van uw persoonsgegevens ingaan.

Facebook-Pixel incl. vorming van doelgroepen (Custom Audiences)

Facebook-Pixel en vorming van doelgroepen laten het volgende toe:

 • Facebook kan de bezoekers aan ons online aanbod als doelgroep voor advertenties bepalen, waarmee alleen mogelijke, geïnteresseerde gebruikers advertenties van Facebook te zien krijgen.
 • Wij kunnen de efficiëntie en het succes van onze marketingmaatregelen meten en voor onze statistische doeleinden gebruiken, bv. doordat wij zien, of gebruikers van Facebook-advertenties naar onze website doorgeschakeld worden.

Met de firma Facebook Irland Ltd. zijn wij samen verantwoordelijk voor de verzameling en ontvangst van zogenaamde evenementgegevens bij de overdracht daarvan (bv. voor de Direct Messaging via FacebookMessenger), het weergeven van reclame). Te dien einde hebben wij met Facebook een contract afgesloten (toevoegsel voor verantwoordelijken, zie https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).

Stelt Facebook ons informatie, analyses, enz. ter beschikking, dan zijn wij niet gemeenschappelijke verantwoordelijken, maar is Facebook orderverwerker (gegevensverwerkingsvoorwaarden, zie https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing). 

Facebook verzamelt bepaalde contactgegevens (bijvoorbeeld namen en e-mailadressen) en onzerzijds maken wij deze gegevens over aan Facebook om doelgroepen voor mogelijke interesses te vormen. Na de vorming van doelgroepen worden deze contactgegevens verwijderd. De contactgegevens worden als versleutelde gegevens (hash-waarden) overgemaakt.

Twitter Analytics

Met Twitter Analytics meten wij de efficiëntie van onze online marketingmaatregelen doordat ons meegedeeld wordt, hoeveel gebruikers onze advertenties aangeklikt hebben en naar onze website doorgeschakeld werden. Wij kunnen daarmee geen conclusies met betrekking tot uw identiteit trekken. Twitter zelf kan echter uw persoonsgegevens opslaan en bewerken en een link met een gebruikersprofiel leggen. Twitter en haar partners kunnen hierdoor in het bijzonder advertenties op websites plaatsen. Dienstenleverancier: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ireland (Ierland), moederonderneming: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (VS); website: https://twitter.com; privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy.

Google Ads incl. conversiemeting (vroeger AdWords)

Google Ads stelt ons in staat om reclame te tonen die op de mogelijke interesses van de gebruikers afgestemd is en dit meer bepaald op het gebied van de Google diensten (bv. bij zoekmachineresultaten van Google, YouTube video’s). Wij meten ook de efficiëntie van onze online marketingmaatregelen doordat ons meegedeeld wordt, hoeveel gebruikers onze advertenties aangeklikt hebben. Dienstenleverancier: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Ierland), moederonderneming: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS); website: https://marketingplatform.google.com; privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager

Google Tag Manager vergemakkelijkt de implementering van Webanalyse Tools. Aan Google wordt het IP-adres overgemaakt / Google wordt het IP-adres meegedeeld om Google Tag Manager uit te voeren. Er worden daarmee echter geen gebruikersprofielen aangemaakt of cookies opgeslagen. Dienstenleverancier: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Ierland), moederonderneming: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS); website: https://marketingplatform.google.com; privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy.

Google Ad Manager (vroeger DoubleClick)

Google Ad Manager laat ons toe, aan remarketing te doen, d.w.z. het tonen in real-time van reclame die op de mogelijke interesses van de gebruikers afgestemd is en dit meer bepaald op het gebied van de Google diensten (bv. bij zoekmachineresultaten van n Google, YouTube video’s). Dienstenleverancier: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Ierland), moederonderneming: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS); website: https://marketingplatform.google.com; privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy.

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, toegangstijden, interesse in inhoud)
 • Meta- en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen, locatiegegevens)
 • Contactgegevens (bv. e-mailadressen, namen)
Doel van de bewerking
 • Marketing en remarketing
 • Aanmaken van gebruikersprofielen
 • Meting van de efficiëntie, van het succes van de marketingmaatregelen
 • Vormen van doelgroepen voor marketingdoeleinden
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigde belangen bij betere, efficiëntere oriëntering van onze diensten en aanbiedingen

Wij maken gebruik van toepassingen van derden om video- en telefoonconferenties te laten plaatsvinden en om beeldschermen te delen. Bepaalde persoonsgegevens van u (bv. registratie- en contactgegevens, video-, audiogegevens, chatberichten, gebruiks- en metagegevens evenals deels gegevens voor marketingdoeleinden) worden door deze providers op hun servers opgeslagen en bewerkt. Wij verwijzen naar de privacyverklaringen van de betreffende providers.

Wij maken gebruik van Zoom, Google Meet of Microsoft Teams.

Zoom

Videoconferenties, webconferenties; dienstenleverancier; Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd., Suite 600, San Jose, CA 95113, USA (VS); website: https://zoom.us; privacyverklaring: https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html.

Google Meet

Videoconferenties, webconferenties; dienstenleverancier: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Ierland), moederonderneming: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS); website: https://apps.google.com/meet/; privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Microsoft Teams

Videoconferenties, webconferenties; dienstenleverancier Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (VS); website: https://products.office.com; privacyverklaring: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, toegangstijden, interesse in inhoud)
 • Meta- en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen)
 • Contact- en inhoudelijke gegevens (bv. e-mailadressen, telefoonnummers, tekstinvoer bij de registratie)
Doel van de bewerking
 • Nakoming van contractuele prestaties
 • Communicatie
 • Administratieve organisatie van de onderneming
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Toestemming
 • Precontractuele aanvragen of naleving van contracten
 • Gerechtvaardigde belangen

Op door externe providers ter beschikking softwarediensten doen wij beroep om gegevens via het internet op te slaan en te beheren (bv. kalenders, e-mailadressen, chats, boekhoudkundige programma’s, uitwisseling van gegevens). Daarbij kunnen uw persoonsgegevens bewerkt worden. Voor de gebruikte persoonsgegevens verwijzen wij naar de in deze privacyverklaring vermelde gegevenscategorieën voor het betreffende proces. De externe providers kunnen bovendien persoonsgegevens over de betreffende processen, zoals bijvoorbeeld bepaalde contactgegevens of gebruiks- en metagegevens, bewerken.

Wij maken gebruik van Microsoft Cloud, Dropbox, Google Drive en Abacus.

Microsoft clouddiensten

Clouddienstenleverancier; dienstenleverancier: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (VS); website: https://microsoft.com/de-de; privacyverklaring: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Dropbox

Clouddienstenleverancier; dienstenleverancier: Dropbox, Inc., 333 Brannan Street, San Francisco, California 94107, USA (VS); website: https://www.dropbox.com/de; privacyverklaring: https://www.dropbox.com/privacy.

Google clouddiensten

Clouddienstenleverancier; dienstenleverancier: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Ierland), moederonderneming: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS); website: https://cloud.google.com/; privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy.

Abacus

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach
Switzerland

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch

Website: https://www.abacus.ch

Privacyverklaring: https://www.abacus.ch/en/data-protection

 

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, toegangstijden, interesse in inhoud)
 • Inhoudelijke gegevens (bv. video’s, foto’s, tekstuele inhoud)
 • Contactgegevens (bv. e-mailadressen, telefoonnummers)
 • Meta- en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen)
Doel van de bewerking
 • Administratieve organisatie van de onderneming
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Toestemming
 • Precontractuele aanvragen of naleving contracten
 • Gerechtvaardigde belangen

Wij organiseren prijsvragen, wedstrijden en andere gelijkaardige evenementen («Prijsvragen»). Hierbij registreren wij contactgegevens en inhoudelijke gegevens. Deze hebben wij nodig voor de communicatie met u, de rapportering over de prijsvraag en voor reclamedoeleinden. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de betreffende deelnamevoorwaarden. Prijsvragen kunnen ook via sociale netwerken of platforms van derden georganiseerd worden. Dan gelden aanvullend de privacybepalingen van deze netwerken en platforms.

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Stamgegevens (bv. namen, adressen, geboortedatum, geslacht),
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummer)
 • Inhoudelijke gegevens (bv. inhoud van het online formulier, rapportering over de prijsvraag)
Doel van de bewerking
 • Organisatie van prijsvragen en wedstrijden
 • Bewerking voor reclamedoeleinden
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Toestemming
 • Precontractuele aanvragen of naleving contracten
 • Gerechtvaardigde belangen bij een betere oriëntering van onze diensten en aanbiedingen; bij de veiligheid van de prijsvraag; bij verhindering van misbruik
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Wij bewerken uw persoonsgegevens in het kader van de verzending van zuiver elektronisch afgewikkelde nieuwsbrieven. Dat kunnen contactgegevens (bv. uw naam), inhoudelijke gegevens (bv. inhoud van het online formulier), communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie) en gebruiksgegevens (bv. op welk artikel u klikt) zijn. Nieuwsbrieven ontvangt u met uw toestemming, bv. doordat u zich hiervoor registreert of op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij direct marketing. Voor nieuwsbrieven doen wij beroep op de dienstenleverancier «Mailchimp». Tegen de ontvangst kunt u te allen tijde ingaan.

Wij bewerken persoonsgegevens bij de verzending van nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten («Nieuwsbrieven») over concrete inhoud, over onze dienstverlening en over ons. Wij bewerken uw contactgegevens (e-mailadres, aanspreking en tevens naam voor de personalisatie), inhoudelijke gegevens en communicatiegegevens. Verder wordt er bij het openen van de nieuwsbrief technische informatie verzameld (bv. IP-adres, tijdstip van het openen van de nieuwsbrief, uw browser en systeem), wat betekent dat er openings- en klikpercentages gemeten worden. Voor de bewerking van de technische gegevens, van de doelgroepen, van uw leesgedrag (plaatsen van opvraging via IP-adres) en van de toegangstijden willen wij onze aanbiedingen nauwkeuriger op u afstemmen en over het algemeen verbeteren.

Nieuwsbrieven ontvangt u met uw toestemming, d.w.z. door inschrijving, of op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij direct marketing (bv. bij reclame voor bestaande klanten). Ter bescherming tegen inschrijving van vreemde e-mailadressen ontvangt u na de inschrijving voor een nieuwsbrief een e-mail waarmee u uw inschrijving moet bevestigen (Double-Opt-In-proces). IP-adres, wijziging van inschrijvingsgegevens evenals tijdstip van inschrijving en bevestiging worden voor bewijsdoeleinden geprotocolleerd. Voor zover u het voormalige bestaan van een toestemming bevestigt, kunt u te allen tijde een aanvraag voor verwijdering indienen.

Nieuwsbrieven kunt u te allen tijde via een link op het einde van de nieuwsbrief of via de contactgegevens van ons afzeggen; ook kunt u (met het oog op de toekomst) tegen de verdere ontvangst daarvan ingaan. Uitgeschreven e-mailadressen slaan wij voor bewijsdoeleinden en ter verhindering van een hernieuwde toezending van nieuwsbrieven (zwarte lijsten) op.

E-mailnieuwsbrieven verzenden wij via Mailchimp, een onderneming met maatschappelijke zetel in de Verenigde Staten (VS). Gegevens van de gebruikers kunnen buiten de EER en buiten Zwitserland (bv. in de VS) bewerkt worden.

Mailchimp

Platform voor e-mailmarketing; dienstenleverancier: "Mailchimp" - Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (VS); website: https://mailchimp.com; privacyverklaring: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Stamgegevens (bv. namen, adressen, geboortedatum, geslacht),
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefononummer)
 • Inhoudelijke gegevens (bv. inhoud van het online formulier)
 • Gebruiksgegevens (bv. toegangstijden, bezochte websites, interesse in inhoud)
 • Meta- en communicatiegegevens (bv. IP-adres, apparaatinformatie)
Doel van de bewerking
 • Direct marketing (bv. via e-mail)
 • Leveren van contractuele prestaties
 • Klantenservice
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigde belangen bij direct marketing
Post, fax, telefoon

Wij bewerken persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, bv. per post, telefonisch, per fax, betreffende concrete inhoud, met betrekking tot onze diensten en wat ons betreft. Wij bewerken uw contactgegevens (adres, nummer, aanspreking evenals naam voor de personalisatie).

Dergelijke berichten ontvangt u met uw toestemming of op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij direct marketing (bv. bij reclame voor bestaande klanten). Berichten kunt u te allen tijde opzeggen; ook kunt u (met het oog op de toekomst) tegen de verdere ontvangst daarvan ingaan. Uitgeschreven gegevens slaan wij voor bewijsdoeleinden en ter verhindering van een hernieuwde toezending van nieuwsbrieven (zwarte lijsten) op. Voor zover u het voormalige bestaan van een toestemming bevestigt, kunt u te allen tijde een aanvraag voor verwijdering indienen.

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Stamgegevens (bv. namen, adressen, geboortedatum, geslacht),
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummer)
Doel van de bewerking
 • Direct marketing (bv. door verzending per post)
 • Leveren van contractuele prestaties
 • Klantenservice
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigde belangen bij direct marketing

Wij zijn aanwezig op sociale netwerken en dit meer bepaald op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn en TikTok. Wij bewerken gegevens van de gebruikers doordat wij met hen communiceren of hen informatie over ons aanbieden. In principe maken deze sociale netwerken gebruik van gegevens van de gebruikers voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden, waarop wij geen invloed hebben. Gegevens van de gebruikers kunnen buiten de EER en buiten Zwitserland bewerkt worden (bv. in de VS). Wij verwijzen naar de privacyverklaringen en verweermogelijkheden van de betreffende sociale netwerken.

Facebook

Sociaal netwerk, dienstenleverancier. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Ierland), moederonderneming: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Website: https://www.facebook.com. Informatie over de bescherming van de privacy: www.facebook.com/policy.php

Samen met Facebook Irland Ltd. zijn wij verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens van de bezoekers aan onze Facebook-pagina ("Fanpage"). Als exploitant van een Fanpage hebben wij met Facebook een contract afgesloten ("Informatie over Insights van internetpagina’s", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Dit regelt in het bijzonder de veiligheidsmaatregelen die Facebook in acht moet nemen en de rechten van de betrokkenen die Facebook dient e respecteren (zo kunnen bijvoorbeeld gebruikers informatie of aanvragen voor verwijdering direct aan Facebook richten).

YouTube

Sociaal netwerk, videoplatform, dienstenleverancier. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Ierland), moederonderneming: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS). Website: https://www.youtube.com/. Informatie over de bescherming van de privacy: https://policies.google.com/privacy

Instagram

Sociaal netwerk; dienstenleverancier: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (VS), moederonderneming: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (VS); website: https://www.instagram.com; privacyverklaring: https://instagram.com/about/legal/privacy

Twitter

Sociaal netwerk; dienstenleverancier: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland (Ierland), moederonderneming: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (VS); website: https://twitter.com, privacyverklaring: https://twitter.com/de/privacy.

LinkedIn

Sociaal netwerk; dienstenleverancier: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (Ierland); website: https://www.linkedin.com; privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

TikTok

Sociaal netwerk; dienstenleverancier: musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA (VS), gebruikers in de EER: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland (Ierland), gebruikers in GB (Verenigd Koninkrijk): TikTok Information Technologies UK Limited, 6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, United Kingdom (Verenigd Koninkrijk); website: https://www.tiktok.com; privacyverklaring: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Stamgegevens (bv. namen, adressen, geboortedatum),
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummer)
 • Inhoudelijke gegevens (bv. inhoud van het online formulier)
 • Gebruiksgegevens (bv. toegangstijden, bezochte websites, herkennen van terugkerende bezoekers)
 • Meta- en communicatiegegevens (bv. IP-adres, apparaatinformatie)
Doel van de bewerking
 • Communicatie, contactaanvragen
 • Tracking (bv. aanmaken van gebruikersprofielen, op interesses en gedrag gebaseerde marketing, gebruiken van cookies)
 • Meting van de reikwijdte (bv. herkennen van terugkerende gebruikers, maken en gebruiken van toegangsstatistieken)
 • Aanspreken van gebruikers van onze websites op andere websites (remarketing)
 • Op interesses en gedrag gebaseerde marketing
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Gerechtvaardigde bedrijfseconomische en communicatieve interesses bij het aanbod van een informatie- en communicatiekanaal

Voor zover wij events voor klanten of zakenpartners (bv. sponsoring- of reclame-evenementen) of events voor onze aandeelhoudsters en aandeelhouders resp. voor de raad van beheer (bv. een algemene vergadering) organiseren, bewerken wij persoonsgegevens (bv. naam, correspondentie- of e-mailadres, eventueel bijkomende gegevens). Aanvullende gegevens krijgt u in de betreffende deelnamebepalingen.

Gegevens bewerken wij om deze events te laten plaatsvinden en voor communicatie- en marketingdoeleinden. Zo zouden wij uw aandacht ietwat doelgericht op events willen kunnen vestigen.

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Stammdaten (z.B. Namen, Adressen)
 • Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummer)
 • Inhaltsdaten (z.B. Angaben des Anmeldeformular, auf Anlass ausgerichtete Daten)
Doel van de bewerking
 • Organiseren van events
 • Communicatie, contactaanvragen
 • Op interesses en gedrag gebaseerde marketing
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Naleving van contracten en precontractuele aanvragen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Gerechtvaardigde bedrijfseconomische en communicatieve belangen bij het aanbod van een informatie- en communicatiekanaal

Wij bewerken persoonsgegevens als u bij ons solliciteert. Welke informatie noodzakelijk is, blijkt uit de omschrijving van de vacature, de profielschets of uit in online formulieren opgenomen gegevens. Normaliter gaat het om uw naam, adressen en bijkomende contactgegevens, curriculum vitae, bewijzen van uw kwalificatie en diploma’s.

Sollicitaties via online formulieren worden volgens de stand van de techniek versleuteld overgemaakt. Per e-mail ingediende sollicitaties worden niet versleuteld verzonden, om welke reden wij voor de overdracht geen verantwoordelijkheid dragen. Gelieve ons te contacteren als u wenst dat uw sollicitatie op een andere manier overgemaakt wordt.

Persoonsgegevens bij sollicitaties verwijderen wij in principe binnen zes maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Voor zover u ons uw akkoord geeft, bewaren wij uw sollicitatie eventueel met het oog op mogelijk later vrijkomende vacatures.

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Stamgegevens (bv. namen, adressen, geboortedatum, geslacht)
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummer)
 • Inhoudelijke – en contractgegevens (bv. gegevens voor de sollicitatie, zoals diploma’s, kwalificaties)
 • Specifiek te beschermen gegevens in het op zichzelf staande geval (bv. voor zover gezondheidsgegevens voor de baan relevant zijn)
Doel van de bewerking
 • Controle van de geschiktheid voor de vrijgekomen vacature
 • Bewaring voor mogelijk later vrijkomende vacature (voor zover door sollicitante / sollicitant gewenst)
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Naleving van contracten en precontractuele aanvragen
 • Uitdrukkelijke toestemming voor zover specifiek te beschermen gegevens voor de sollicitatie noodzakelijk zijn
 • Bewerking in functie van de ziektepreventie of bedrijfsgeneeskunde in geval van de bewerking van  specifiek te beschermen gegevens

Om wettelijke richtlijnen na te leven, bewerken wij persoonsgegevens. Daartoe behoren bijvoorbeeld de naleving van de geldende wetten en voorschriften, de bewerking van klachten, de verrichting van intern onderzoek, de beantwoording van aanvragen vanwege rechtbanken en autoriteiten en de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten.

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Stamgegevens (bv. namen, adressen, geboortedatum, geslacht)
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummer)
 • Contractgegevens
 • Inhoudelijke gegevens
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden, gebruikersvoorkeuren)
 • Meta- en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen, informatie voor de identificatie / authentificatie van de gebruikers)
 • Financiële gegevens
 • Eventueel specifiek te beschermen persoonsgegevens
 • Bijkomende voor het doel van de bewerking noodzakelijke gegevens
Doel van de bewerking
 • Naleving van wettelijke richtlijnen
 • Vrijwaring van compliance
 • Onthulling en opheldering van gevallen van misbruik
 • Afdwingen en aanvechten van claims door resp. tegen ons
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Gerechtvaardigde belangen bij vermijding van schade en naleving van voorschriften
 • Naleving van contracten

Enerzijds bewerken wij persoonsgegevens voor administratieve en organisatorische doeleinden  binnen elke individuele onderneming van Switzerland Cheese Marketing en binnen de ondernemingen van Switzerland Cheese Marketing (bv. doorgeven van aanvragen en informatie over kredietwaardigheid, toetsen en verbeteren van processen) en anderzijds maken wij voor dergelijke doeleinden ook persoonsgegevens aan derden buiten Switzerland Cheese Marketing over (bv. houden van de boekhouding bij een externe provider, adviesdienstverlening door advocaten of belastingadviseurs, beheer van de IT door een IT-bedrijf, incasso door incassobureaus).

Bewerkte persoonsgegevens (in categorieën)
 • Stamgegevens (bv. namen, adressen, geboortedatum, geslacht)
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummer)
 • Contractgegevens
 • Inhoudelijke gegevens
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden, gebruikersvoorkeuren)
 • Meta- en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen, informatie voor de identificatie / authentificatie van de gebruikers)
 • Financiële gegevens
 • Eventueel specifiek te beschermen persoonsgegevens
Doel van de bewerking
 • Beheren van gegevens die door meer dan één onderneming van Switzerland Cheese Marketing gebruikt worden
 • Beheer van de IT
 • Houden van de boekhouding
 • Archiveren van gegevens
 • Doorgeven van aanvragen aan bevoegde instanties
 • Toetsen en verbeteren van processen
Rechtsgrondslag voor de bewerking
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Gerechtvaardigde belangen bij de doelstellingen van de bewerking van de individuele ondernemingen van Switzerland Cheese Marketing in het algemene belang van alle ondernemingen van Switzerland Cheese Marketing
 • Naleving van contracten

5. Overmaken en toegankelijk maken van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij van u of van derden ontvangen, binnen elke individuele onderneming van Switzerland Cheese Marketing en binnen de ondernemingen van Switzerland Cheese Marketing overmaken of toegankelijk maken («doorgeven»).

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij ontvangen van u of van derden, bv. autoriteiten, rechtbanken, personen evenals andere instanties resp. ondernemingen, doorgeven.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en drijven geen handel in dergelijke persoonsgegevens. Het doorgeven aan de ontvangers vindt slechts plaats in de in deze privacyverklaring beschreven omvang. Wij geven persoonsgegevens in principe alleen door aan derden die uw persoonsgegevens in opdracht van ons en volgens onze instructies bewerken. Verder geven wij uw persoonsgegevens aan derden door als wij wettelijk daartoe verplicht of daartoe gerechtigd zijn.

Overmaken aan en toegankelijk maken voor ondernemingen van Switzerland Cheese Marketing: gebeurt dit voor administratieve doeleinden, dan behartigen wij gerechtvaardigde bedrijfs- en bedrijfseconomische belangen. Verder kan dit – voor zover noodzakelijk – voor de nakoming van contractuele verplichtingen of op grond van uw toestemming of op grond van het bestaan van een wettelijke basis plaatsvinden.

Overmaken aan en toegankelijk maken voor derden buiten Switzerland Cheese Marketing: dit kunnen bijvoorbeeld IT-dienstverleners (bv. hosting, e-mailnieuwsbrieven, gegevensanalyse, website-exploitanten etc.), logistieke bedrijven (verzending van artikelen), betalingsdienstverleners, adviesbureaus (advocaten, belastingadviseurs, boekhouders, rekruteringsbureaus etc.), maar ook autoriteiten of rechtbanken zijn. Daarbij houden wij ons aan de wettelijke richtlijnen en sluiten wij met deze ontvangers contracten af die dienen om uw persoonsgegevens te beschermen.

6. Overmaken van persoonsgegevens aan het buitenland

De ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen zich ook in het buitenland bevinden, d.w.z. in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in een ander land in de hele wereld. De overmaking of openbaarmaking van persoonsgegevens of de bewerking daarvan aan/in het buitenland gebeurt voortdurend bij inachtneming van de wettelijke basis.

De overmaking, openbaarmaking en/of bewerking van persoonsgegevens aan/in het buitenland vindt alleen plaats in landen met een adequaat privacyniveau. Ontbreekt een dergelijk privacyniveau, dan sluiten wij bij beoordeling van het op zichzelf staande geval contractuele verplichtingen af door zogenaamde standaard beschermingsclausules van de EU-commissie of het zogenaamde standaard outsourcingcontract van de federale functionaris voor de gegevensbescherming in het geval van Zwitserland en/of verzekeren wij ons van het bestaan van goedgekeurde certificeringen of bindende interne privacyvoorschriften (zogenaamde «Binding Corporate Rules»).

Uitzonderingen hierop zijn in volgende gevallen mogelijk: u geeft ons, na een opheldering door ons over de risico’s, de uitdrukkelijke toestemming voor de overmaking/openbaarmaking; de overmaking/openbaarmaking van uw persoonsgegevens is nodig om het contract na te leven; of het gaat om de opeising van onvervreemdbare rechten of het nastreven van levensbelangrijke en het behartigen van overige dwingende gerechtvaardigde belangen in speciale gevallen.

7. Technische en organisatorische maatregelen

In het kader van de wettelijke richtlijnen treffen wij passende technische und organisatorische maatregelen om een adequate bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Daarbij houden wij rekening met de stand van de techniek, de aard, de omvang, de omstandigheden en de doelstellingen van de bewerking van de persoonsgegevens en tevens met de verschillende waarschijnlijkheden van optreden en de ernst van de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Tot de technische maatregelen behoren bijvoorbeeld de versleuteling van onze website, de protocollering, de toegangsbeperking, qua privacy vriendelijke voorinstellingen of de gegevensbeveiliging. Tot de organisatorische maatregelen behoren bijvoorbeeld de sluiting van vertrouwelijkheidsovereenkomsten en andere contracten, de opleiding van onze medewerk(st)ers of de controle van dienstenleveranciers.

8. Geautomatiseerde individuele beslissingen

Wij nemen in principe geen geautomatiseerde individuele beslissingen, d.w.z. wettelijke beslissingen zonder medewerking van mensen (bv. een kredietwaardigheidscontrole). Doen wij dit toch, dan zullen wij er u op wijzen en zullen wij , indien noodzakelijk, om uw toestemming vragen.

9. Verwijdering van persoonsgegevens

Wij verwijderen uw persoonsgegevens op grond van de wettelijke richtlijnen, d.w.z. totdat u de toestemming voor de bewerking herroept, wij geen gerechtvaardigd belang bij de opslag van de persoonsgegevens meer hebben of de toestemming om andere redenen wegvalt (bv. wanneer er van een noodzakelijk doel geen sprake meer is). Daarop zijn er uitzonderingen, namelijk wanneer de persoonsgegevens voor andere of wettelijke doeleinden noodzakelijk zijn.

Uw persoonsgegevens worden zolang opgeslagen:

 • totdat u uw toestemming herroept,
 • totdat het doel van de bewerking van uw persoonsgegevens om een reden wegvalt of niet meer noodzakelijk is (nv. nadat u uw sollicitatie voor een baan ingetrokken hebt, bij contracten die minstens zolang als termijnen voor garantie- en schadeclaims lopen, zolang persoonsgegevens voor de opeising van onvervreemdbare rechten noodzakelijk zijn),
 • totdat wij geen gerechtvaardigd belang bij de opslag meer hebben (bv. persoonsgegevens voor het aanvechten of voor het afdwingen van aanspraken of ter vrijwaring van de IT-veiligheid niet meer nodig hebben),
 • als dat er een wettelijke plicht bestaat (bv. bewaringsplicht voor fiscale of commercieel-rechtelijke doeleinden van boekingsstukken, belastingaangiftes, enz.).

U vindt deels bijkomende opmerkingen over de verwijdering in de privacyverklaring.

10. Rechten in verband met de bewerking van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke bepalingen hebt u volgende rechten:

 • Recht op informatie: U hebt het recht om erover geïnformeerd te worden, of wij uw persoonsgegevens bewerken, welke gegevens dit zijn en het recht om bijkomende informatie evenals een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen te krijgen. In bepaalde gevallen kan het recht op informatie beperkt worden (bv. als dit ter bescherming van andere personen noodzakelijk is).
 • Recht op correctie: U hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren of vervolledigen.
 • Recht op verwijdering en beperking van de bewerking: U hebt het recht om de verwijdering of beperking (bv. voorlopig niet bewerken van de persoonsgegevens) van de bewerking van uw persoonsgegevens te eisen, allebei binnen de omvang van de wettelijke bepalingen. Hierop zijn er uitzonderingen, zo bijvoorbeeld kan de verwijdering uitgesloten zijn als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om onvervreemdbare rechten te doen gelden.
 • Recht op gegevensoverdracht: U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking gesteld hebt, op grond van de wettelijke bepalingen in een gestructureerd, courant en door een machine leesbaar formaat te krijgen of aan een andere verantwoordelijke te laten overmaken.
 • Herroepingsrecht bij toestemmingen: U hebt het recht om de toestemming voor persoonsgegevens van u, die wij op grond van uw toestemming bewerken, te allen tijde voor de toekomst te herroepen.
 • Herroepingsrecht: U hebt het recht, om redenen, die uit uw specifieke situatie voortvloeien, te allen tijde tegen de bewerking van u betreffende persoonsgegevens, die op grond van artikel 6 lid 1 letter e of f AVG plaatsvindt, bezwaar te maken; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering. Worden er persoonsgegevens bewerkt om aan direct marketing te doen, dan hebt u het recht om te allen tijde bezwaar tegen de bewerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame te maken; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze met dergelijke direct marketing verband houdt.
 •  

11. Klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen als u van mening bent dat de bewerking van uw persoonsgegevens tegen wettelijke privacybepalingen indruist.

Een klacht kunt u indienen, in het bijzonder in een lidstaat van de Europese Unie (EU) resp. van de Europese Economische Ruimte (EER) van uw verblijfplaats, van uw werkplaats of in de EU- / EER-lidstaat, wier privacyvoorschriften volgens u geschonden werden. Een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u bijvoorbeeld hier.

In Zwitserland kunt u zich tot de federale functionaris voor de gegevensbescherming en public relations richten.

12. Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen wij aanpassen, met name als er wettelijke richtlijnen veranderen, als wij onze gegevensbewerkingen wijzigen of als er contactinformatie van ondernemingen verandert. Voor zover wij verplicht zijn (bv. wanneer de basis van de toestemming verandert), informeren wij u individueel over wijzigingen.