Ontheffing van aansprakelijkheid / Privacy Policy

Belangrijke juridische opmerkingen

Gelieve onderstaande voorwaarden aandachtig te lezen alvorens verder te gaan. Wie de site kaasuitzwitserland.fr van Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l. wil bezoeken, verklaart onderstaande voorwaarden te aanvaarden

Copyright en merkrechten

De inhoud van alle pagina’s van de website kaasuitzwitserland.fr is wettelijk beschermd door het auteursrecht. Alle rechten zijn in handen van Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l. of derden. De onderdelen van de website Internet Kaasuitzwitserland.fr zijn enkel publiek toegankelijk om te raadplegen. De documenten geheel of gedeeltelijk in schriftelijke of elektronische vorm kopiëren is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van kaasuitzwitserland.fr. Het is verboden de website Kaasuitzwitserland.fr te reproduceren, over te dragen, te wijzigen, te verzamelen of te gebruiken voor commerciële of verspreidingsdoeleinden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l.. 

Alle namen en logo’s op de website Kaasuitzwitserland.fr zijn gedeponeerde en beschermde merken. De website Kaasuitzwitserland.fr is zo opgevat dat geen enkel recht of licentie kan worden verleend voor het gebruik van een afbeelding, een gedeponeerd merk of een logo. De website Kaasuitzwitserland.fr deels of volledig downloaden of kopiëren verleent geen enkel recht op de software of de onderdelen van de website. Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l. behoudt zich alle rechten voor op de volledige inhoud van de website Kaasuitzwitserland.fr, met uitzondering van de rechten die in handen zijn van derden.

Geen garantie

Hoewel Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l. zich te goeder trouw inzet om de betrouwbaarheid van de informatie op de website kaasuitzwitserland.fr te garanderen op het moment van publicatie, kunnen noch Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l. noch zijn contractuele partners expliciet of impliciet (ook ten aanzien van derden) de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op Kaasuitzwitserland.fr waarborgen of bevestigen. De meningen of andere informatie op de website kaasuitzwitserland.fr kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l. wijst alle verantwoordelijkheid af en garandeert niet dat de beschikbare functies op de website Kaasuitzwitserland.fr nooit verstoord zijn, noch dat er geen virussen of andere schadelijke elementen in de betrokken browser zitten. 

Beperkte aansprakelijkheid

Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l. wijst elke verantwoordelijkheid af (ook in geval van fouten) voor rechtstreekse, onrechtstreekse of gevolgschade die kan voortvloeien uit de toegang tot onderdelen van de website Kaasuitzwitserland.fr of het gebruik ervan, respectievelijk de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot die onderdelen of ze te gebruiken, of nog, als gevolg van een verbinding met andere websites

Verbinding (links) met andere websites

De website kaasuitzwitserland.fr bevat links naar websites van derden die u kunnen interesseren. Door op die links te klikken, verlaat u mogelijk de website kaasuitzwitserland.fr of verschijnen er vensters van websites van derden in de omgeving van de website van kaasuitzwitserland.fr. Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l. heeft geen enkele controle over de websites van derden die gelinkt zijn aan de website Kaasuitzwitserland.fr en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de werking van die websites. Dit geldt los van het feit of u de omgeving van de website kaasuitzwitserland.fr verlaat door op een link te klikken of dat een website van derden verschijnt in de omgeving van de website kaasuitzwitserland.fr, zelfs wanneer in dat geval niet duidelijk blijkt wie de leverancier van de informatie op die website is. Het risico of gevaar dat uit de verbinding met derde websites of het raadplegen ervan kan voortvloeien, is uitsluitend een zaak van de gebruiker.

Gegevensbescherming

Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l. (Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern, Zwitserland), een publiekrechtelijke instelling (CHE-140.749.178), vertegenwoordigd door Dr. David Escher (CEO), is exploitant van de website kaasuitzwitserland.fr. De website heeft als opdracht het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, en moet erop toezien dat het verwerken van die gegevens gebeurt overeenkomstig de Zwitserse wetgeving. 
We hechten groot belang aan uw vertrouwen en dat is de reden waarom we gegevensbescherming heel ernstig nemen en erop toezien dat dit op een veilige manier gebeurt. We respecteren vanzelfsprekend de wettelijke bepalingen van de federale wet betreffende gegevensbescherming (LPD), de ordonnantie inzake de federale wet betreffende gegevensbescherming (OLPD), de wet op de telecommunicatie (LTC) en, indien ze toepasbaar zijn, de andere wettelijke bepalingen betreffende de gegevensbescherming en in het bijzonder het algemeen reglement op de gegevensbescherming van de Europese Unie (hierna de GDPR). We verzoeken u kennis te nemen van onderstaande informatie om te weten welke soort persoonsgegevens we van u verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.

1. Draagwijdte en doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

a. bij een bezoek aan de site www.kaasuitzwitserland.nl 

Bij een bezoek aan onze website registeren onze servers elke toegang tijdelijk in een logbestand. Hierbij verzamelen we zonder uw tussenkomst de volgende gegevens van u en bewaren die gegevens tot ze na een maximale termijn van twaalf maanden automatisch gewist worden

 • het IP-adres van de computer waarop de website bezocht werd;
 • de datum en het uur van het bezoek aan de website;
 • de naam en de URL van het geraadpleegde bestand;
 • de website die doorlinkt naar onze website;
 • het besturingssysteem van uw computer en de gebruikte webbrowser;
 •  het land waar de website bezocht wordt en de taalinstellingen van uw browser;
 • de naam van uw internetprovider.

Doel van het verzamelen en verwerken van deze gegevens is het mogelijk maken om onze website te gebruiken (communicatie mogelijk maken), de veiligheid en stabiliteit van het systeem op een duurzame manier garanderen, een optimalisering van ons internetaanbod mogelijk maken en interne statistieken opstellen. In dat opzicht is de verwerking van gegevens gebaseerd op een legitiem belang overeenkomstig art. 6, 1ste lid, onder f, RGPD. Het IP-adres wordt met name gebruikt om het land van verblijf van de bezoeker aan de website in te voeren en de gebruikstaal van de website op de juiste manier in te stellen. Het IP-adres wordt bovendien gebruikt voor statistische doeleinden in geval van aanvallen tegen de netwerkinfrastructuur van www.kaasuitzwitserland.nl . 
We gebruiken tijdens uw bezoek aan onze website ook zogenaamde pixels en cookies om gepersonaliseerde reclame weer te geven en internetanalysediensten te gebruiken. Meer info hierover vindt u in hoofdstukken 2 tot 6 en in hoofdstuk 7 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

b. bij inschrijving op onze newsletter

Op onze website kunt u zich inschrijven voor onze newsletter. U moet zich hiervoor registreren. U voert hiervoor de volgende gegevens in:

 • E-mailadres
 • Titel
 • Voornaam
 • Naam 

Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van de gegevens. U kunt ook facultatief andere gegevens invullen (bedrijf en telefoonnummer). We verwerken deze gegevens uitsluitend om informatie en aanbiedingen te personaliseren die u krijgt toegezonden en om deze beter af te stemmen op uw interessegebieden. 
Door zich te registeren, geeft u uw toestemming om de ingevoerde gegevens te verwerken met het oog op het regelmatig verzenden van newsletters naar het adres dat u hebt ingevoerd, alsook voor het gebruik van de statistieken inzake consumptiegewoonten en voor het optimaliseren van de newsletters. Deze machtiging impliceert de toestemming overeenkomstig art. 6, 1ste lid, onder a, GPDR en de juridische grondslag voor de verwerking van uw e-mailadres in dit kader. We hebben het recht het technische verloop van onze reclamecampagnes toe te vertrouwen aan derden en uw gegevens daartoe over te dragen (zie hoofdstuk 3).
Onderaan elke newsletter vindt u een link waarmee u zich op elk moment kunt uitschrijven uit de newsletter. Schrijft u zich uit, dan kunt u ook de reden van uw uitschrijving vermelden als u dat wenst. Na annulering worden uw persoonsgegevens gewist. Daarna verloopt de verwerking uitsluitend anoniem om onze newsletter te verbeteren. 
We vestigen uitdrukkelijk uw aandacht op de gegevensanalyse in het kader van de verzending van de newsletter (zie hieronder hoofdstuk 9.).

c. bij een bestelling bij derden

Onze website biedt verschillende mogelijkheden om reservaties te maken of informatie of andere prestaties te vragen. De overeenkomstige prestaties gebeuren telkens door derden. Daarna wordt u op de hoogte gebracht van de overdracht van uw gegevens naar onze dienstverleners. De ingezamelde gegevens verschillen naargelang van de prestatie. Het kan met name over de volgende gegevens gaan:

 • titel en/of bedrijf
 • voornaam en naam
 • adres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 • andere contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 • eventueel de kredietkaartgegevens

We zullen de gegevens identificeren die absoluut noodzakelijk zijn: wanneer die informatie niet ter beschikking wordt gesteld kan het leveren van diensten in het gedrang komen. Het invoeren van andere gegevens is niet verplicht en heeft geen enkele impact op het gebruik van onze website.

De gegevens die u invoert worden over het algemeen rechtstreeks verzameld door de betrokken leverancier of worden, met betrekking tot bepaalde aanbiedingen, door ons aan die leveranciers bezorgd. In dat geval zijn het de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van die leverancier die doorslaggevend zijn voor de latere verwerking ervan. De juridische grondslag waarop de voornoemde gegevensverwerking berust, behelst de uitvoering van een overeenkomst conform art. 6, 1ste lid, onder b, GDPR.

2. Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

a. Aanmaak van gebruikersprofielen met een pseudoniem

Om u op onze website gepersonaliseerde diensten en informatie te kunnen bieden (On-Site-Targeting), gebruiken en analyseren we gegevens die we over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Bij de verwerking van die gegevens kunnen we eventueel ook cookies gebruiken (lees in dit verband hoofdstuk 6). De analyse van uw gedrag als gebruiker kan leiden tot het aanmaken van een gebruikersprofiel. Het bundelen van gebruikersgegevens gebeurt uitsluitend met pseudoniemen, nooit met persoonsgegevens die niet worden gepseudonimiseerd.
Om op sociale netwerken marketing op maat te kunnen voeren, integreren we op de website de zogenaamde remarketingpixel van Facebook en Twitter. Zodra u een account hebt op het sociale netwerk dat gelinkt is aan onze website en u erop ingelogd bent tijdens uw bezoek aan onze webpagina, koppelt die pixel uw bezoek aan onze pagina met uw account. Log uit uit uw account vóór u onze website bezoekt om elke associatie tussen beide te vermijden U kunt de reclameparameters in uw gebruikersprofiel van elk betrokken sociaal netwerk wijzigen. Het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor reclame- en analysedoeleinden berust op een legitieme belangstelling overeenkomstig art. 6, 1ste lid, onder f, GDPR. Dit geldt voor alle gegevensverwerkingsprocessen die vermeld staat in hoofdstuk 2. Een legitiem belang betreft het belang om direct marketing te voeren en het gebruik van onze website te analyseren.

b. Retargeting

We maken gebruik van Retargeting-technologieën voor onze website. In dat opzicht wordt uw gedrag als gebruiker op onze website geanalyseerd om u ook gepersonaliseerde reclame op websites van onze partners te kunnen tonen. Uw gebruikersgedrag wordt gepseudonimiseerd ingevoerd.
De voornaamste Retargeting-technologieën gebruiken cookies (zie hoofdstuk 6 hieronder).
Deze website maakt gebruik van Google AdWords Remarketing en Doubleclick by Google, diensten van het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA (‘Google’) om advertenties in te voegen op basis van eerder bezochte websites. Google gebruikt de zogenaamde DoubleClick-Cookie, die uw webbrowser kan herkennen wanneer u andere websites bezoekt. De door de cookie geproduceerde informatie bij het bezoeken van die websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een Google-server in de Verenigde Staten om er geregistreerd te worden (meer info over de overdracht van persoonsgegevens aan de Verenigde Staten vindt u in hoofdstuk 10).
Google zal die informatie benutten om uw gewoontes als gebruiker op de website te analyseren en de in te voegen advertenties beter te selecteren, om rapporten over de internetactiviteit en de advertenties op de website te bundelen voor de eigenaar van de website, en om prestaties te leveren met betrekking tot uw websitegebruik en surfgedrag. Google zal die informatie eventueel doorgeven aan derden, voor zover de wet dat vereist, of indien derden die gegevens beheren voor rekening van Google. Google zal uw IP-adres echter in geen geval koppelen aan andere Google-gegevens.
We gebruiken bovendien Google Tag Manager om de diensten te beheren die gepaard gaan met reclame op basis van het gebruikersgedrag. De tool Tag Manager zelf is een domein zonder cookies en houdt geen persoonsgegevens bij. De tool zorgt veeleer voor het activeren van andere tags die op hun beurt gegevens verzamelen in bepaalde omstandigheden (zie hierboven). Hebt u een deactivering uitgevoerd op domein- of cookieniveau, dan blijft die gelden voor alle traceability markers die werden aangebracht met Google Tag Manager.
U kunt retargeting op elk moment verhinderen door de betrokken cookies in de menubalk van uw browser te weigeren of te deactiveren (zie in dit verband hoofdstuk 6 hieronder). Daarnaast kunt u via de webpagina Digital Advertising Alliance optout.aboutads.info vragen om uitgeschreven te worden uit de andere vernoemde reclame- en Retargetingtools.

 

c. Twitter-analyses

Op onze website gebruiken we voor reclamedoeleinden de surfgedrag-pixel van het bedrijf Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (‘Twitter’). Die pixel stelt ons in staat om het gedrag van gebruikers te volgen zodra ze op onze website belanden nadat ze op Twitter op een reclameadvertentie hebben geklikt. Dit procedé maakt het mogelijk de efficiëntie van reclame op Twitter te beoordelen in het kader van statistieken en marktstudies, en kan zo bijdragen tot het optimaliseren van het meten van reclame in de toekomst.

Uit de aldus ingezamelde gegevens kunnen we de identiteit van de gebruikers niet afleiden. De Twitter-gegevens worden echter geregistreerd en verwerkt, zodat er een koppeling kan gemaakt worden met het betrokken gebruikersprofiel en Twitter de gegevens voor eigen rekening kan gebruiken voor reclamedoeleinden. Dankzij die gegevens kunnen Twitter en zijn partners reclameboodschappen activeren op en buiten Twitter. Op de computers van gebruikers kan er in dat kader een cookie opgeslagen en gelezen worden.

3. Overdracht van gegevens aan derden

We geven uw persoonsgegevens enkel door wanneer u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd, of wanneer een wettelijke bepaling of de bescherming van onze rechten dat vereist, meer bepaald om claims af te dwingen die voortvloeien uit de relatie tussen u en Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l.. 
Anderzijds geven we uw gegevens door aan derden voor zover dit nodig is in het kader van het gebruik van deze website voor het ter beschikking stellen van door u gewenste diensten, alsook voor de analyse van uw gedrag als gebruiker. In zoverre de gegevensoverdracht nodig is op grond van de doelstellingen in de eerste zin, kan die gegevensoverdracht ook in het buitenland gebeuren. Omdat de website links naar sites van derden bevat, heeft Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l. na het klikken op die links geen enkele invloed meer op het verzamelen, verwerken, bewaren of gebruiken van uw persoonsgegevens door die derde partijen, en wijst het in dat opzicht elke verantwoordelijkheid af.

4. Overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland

Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l. heeft het recht uw persoonsgegevens door te geven aan derde bedrijven (gemachtigde dienstverleners) in het buitenland, voor zover dat nodig is voor de verwerking van de gegevens die beschreven staan in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde eisen inzake gegevensbescherming als wij. Wanneer het niveau van gegevensbescherming van een land niet beantwoordt aan dat van Zwitserland of Europa, dan zullen we er contractueel op toezien dat de bescherming van uw persoonsgegevens op elk moment overeenstemt met het geldende niveau van bescherming in Zwitserland of de EU.

5. Beveiliging van de gegevens

We hanteren beveiligingsmaatregelen die vanuit technisch en organisatorisch oogpunt zijn aangepast om uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen, te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend aangepast aan de technologische ontwikkelingen. U moet altijd vertrouwelijk omspringen met uw betaalinformatie en het venster van uw browser sluiten wanneer u uw sessie met onze website beëindigt, in het bijzonder wanneer u een computer gebruikt die u met andere mensen deelt. We nemen de bescherming van gegevens in ons bedrijf heel ernstig. Onze medewerkers en dienstverleners die wij opdrachten geven, hebben geheimhoudingsplicht en moeten eveneens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming naleven

6. Cookies

Cookies maken uw bezoek aan onze website in diverse opzichten makkelijker, aangenamer en interessanter. Cookies zijn informatiebestanden die uw webbrowser automatisch opslaat op de harde schijf van uw computer wanneer u onze website bezoekt. Cookies beschadigen de harde schijf van uw computer niet en bezorgen ons geen informatie over de gebruiker.
We gebruiken cookies om bijvoorbeeld informatie, aanbiedingen en reclame af te stemmen op uw persoonlijke interessegebieden. Het gebruik ervan impliceert niet dat we nieuwe persoonsgegevens verzamelen als u onze website bezoekt. De meeste webbrowsers aanvaarden cookies automatisch, maar u kunt uw browser wel zo instellen dat er geen enkele cookie op uw computer wordt bewaard of dat u een melding krijgt bij ontvangst van een nieuwe cookie.
Cookies deactiveren kan tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

7. Trackingtools

We gebruiken diverse trackingtools op onze website. Uw surfgedrag wordt opgevolgd op onze website aan de hand van trackingtools. Die opvolging gebeurt om onze internetsite continu te perfectioneren en te verbeteren. In dat opzicht worden er gebruikersprofielen met pseudoniem aangemaakt en gebruiken we kleine tekstbestanden (‘cookies’) die op uw computer zijn opgeslagen.
Meer info over de gebruikte trackingtools en de daaruit voortvloeiende gegevensverwerking vindt u hier.

8. Social Media Plug-Ins

De hierna beschreven Social Media Plug-Ins worden gebruikt op onze website. Plug-ins zijn standaard uitgeschakeld op onze website en geven bijgevolg geen gegevens door. U kunt de plug-ins activeren door op de overeenkomstige social media-knop te klikken.
Zijn die plug-ins geactiveerd, dan maakt uw webbrowser automatisch verbinding met de servers van het desbetreffende sociale netwerk zodra u een van de pagina’s van onze website opent. De inhoud van de plug-in wordt door het sociale netwerk meteen doorgegeven aan uw browser en geïntegreerd in de webpagina. Even klikken volstaat om de plug-ins opnieuw te deactiveren.
Meer informatie vindt u in de verklaringen inzake gegevensbescherming van Facebook, Twitter en Google.

a. Social Plug-ins van Facebook

Social Plug-Ins van Facebook worden gebruikt op onze website om de homepage van onze website te personaliseren. Hiervoor gebruiken we de knop ‘LIKEN’ of ‘DELEN’. Het gaat in dit opzicht over een functie van het Amerikaanse bedrijf Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. 
Dankzij de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie op basis waarvan uw browser toegang heeft gekregen tot onze website, ook wanneer u geen Facebook-account hebt of op dat moment niet bent ingelogd op Facebook. Die informatie (met inbegrip van uw IP-adres) geeft uw browser rechtstreeks door aan een Facebook-server in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.
Bent u ingelogd op Facebook, dan kan Facebook uw bezoek aan onze website meteen koppelen aan uw Facebook-account. Is er interactie met plug-ins, bijvoorbeeld doordat u op de knoppen ‘LIKE’ of ‘DELEN’ klikt, dan wordt de overeenkomstige informatie rechtstreeks doorgegeven aan een Facebook-server om er te worden opgeslagen. De informatie wordt bovendien gepubliceerd op Facebook en is zichtbaar voor uw Facebook-vrienden.
Facebook kan die informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en het aanmaken van aangepaste Facebook-pagina’s. In dat opzicht worden gebruikers-, interesse- en relatieprofielen aangemaakt vanuit Facebook, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te beoordelen en te toetsen aan de reclameboodschappen van Facebook, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten en om andere diensten te leveren die gekoppeld zijn aan het gebruik van Facebook.
Wilt u niet dat Facebook de gegevens die via onze website worden verzameld toevoegt aan uw Facebook-account, dan moet u uitloggen uit Facebook vóór u onze website bezoekt.
Voor meer informatie over de doelstelling en de draagwijdte van die gegevensinzameling, de latere verwerking en het gebruik ervan door Facebook, alsook over uw rechten en het instellen van voorkeuren inzake controle van de persoonlijke levenssfeer, verwijzen we naar de verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook.

b. Social Plug-ins van Twitter

Onze website integreert ook plug-ins het berichtennetwerk Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. De Twitter-plug-ins (Tweet-knop) zijn herkenbaar aan het Twitter-logo op onze pagina. Een overzicht van de Tweet-knop vindt u hier. Als u de Social Plugins hebt geactiveerd, dan wordt er rechtstreeks een verbinding gemaakt tussen uw browser en de Twitter-server. Twitter ontvangt langs die weg de informatie op basis waarvan u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Klikt u op de ‘Tweet-knop’ van Twitter en bent u ingelogd op uw Twitter-account, dan kunt u de inhoud van onze pagina’s linken aan uw Twitter-profiel. Zo kan Twitter een bezoek aan onze webpagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. We vestigen uw aandacht op het feit dat ons bedrijf als leverancier van de betrokken pagina’s geen enkele informatie ontvangt over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover leest u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Twitter.
Wilt u niet dat Twitter een bezoek aan onze webpagina’s koppelt aan uw account, dan moet u eerst uitloggen uit uw Twitter-account vóór u onze website bezoekt.

c. Social Plug-ins van Google Plus

Onze website maakt gebruik van de ‘+1 button’ (knop) van het sociale netwerk Google Plus, dat uitgebaat wordt door het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deze knop is herkenbaar aan het ‘+1’-teken op een witte of gekleurde achtergrond. Opent u een pagina van onze website via een dergelijke knop, dan brengt uw browser rechtstreeks een verbinding tot stand met de servers van Google, op voorwaarde dat u de sociale plugins hebt geactiveerd. De inhoud van de ‘+1 button’ wordt door Google rechtstreeks doorgegeven aan uw browser en door die laatste geïntegreerd op de webpagina. We hebben geen enkele controle over het gegevensvolume dat Google via deze knop kan verzamelen. Volgens Google worden er geen persoonsgegevens verzameld wanneer u niet op deze knop klikt. Enkel de gegevens zoals met name het IP-adres van de ingelogde leden worden verzameld en verwerkt.
Voor meer informatie over de doelstelling en de draagwijdte van die gegevensinzameling, de latere verwerking en het gebruik ervan door Google, alsook over uw rechten en het instellen van voorkeuren inzake controle van de persoonlijke levenssfeer, verwijzen we naar de verklaring inzake gegevensbescherming van Google.
Hebt u een Google Plus-account, maar wilt u niet dat Google uw gegevens inzamelt via onze website en ze linkt aan uw andere reeds geregistreerde gegevens, dan moet u uitloggen uit Google Plus vóór u onze website bezoekt.

9. Beoordeling van het gebruik van de newsletter

 We gebruiken de marketingdiensten via mailing van MaillChimp“, ( Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Om die reden kan onze newsletter webtags (onzichtbare GIF’s) bevatten of een vergelijkbaar technisch middel. Een webtag is een onzichtbare afbeelding, ook wel monopixel (1x1) genoemd, die gekoppeld is aan de gebruikers-ID van de abonnee op de newsletter. 

Door dit soort diensten te gebruiken kunnen we nagaan of e-mails waarin onze nieuwbrief zit, ook geopend worden. Bovendien kunnen we zo het aantal kliks van de ontvanger van de newsletter evalueren. We gebruiken die gegevens voor strategische doeleinden en om de newsletter te optimaliseren qua inhoud en structuur. Zo kunnen we de informatie en de aanbiedingen in onze newsletter beter afstemmen op de interesses van de betrokken geadresseerde. De onzichtbare GIF wordt gewist wanneer u de newsletter wist.

10. Informatie over gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten

Volledigheidshalve informeren we gebruikers die hun woonplaats of zetel hebben in Zwitserland dat de Amerikaanse autoriteiten in de Verenigde Staten toezichtregels hebben uitgevaardigd die het mogelijk maken om alle persoonsgegevens van alle personen van wie de gegevens overgedragen worden van Zwitserland naar de Verenigde Staten, te registreren. Dit gebeurt zonder discriminatie, beperking of uitzondering ten aanzien van de doelstelling, en zonder objectief criterium dat de toegang van de Amerikaanse autoriteiten tot de ingezamelde gegevens zou kunnen beperken, alsook de latere verwerking voor specifieke en strikt beperkte doeleinden, die alle tussenkomsten die gepaard gaan met het raadplegen en gebruiken van die gegevens zouden kunnen verantwoorden. We informeren u ook dat Zwitserse verblijfhouders in de Verenigde Staten geen recht hebben om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en ze te laten rechtzetten of verwijderen, en dat er geen efficiënte rechtsbescherming bestaat tegen het algemene recht op toegang van de Amerikaanse autoriteiten. We informeren de betrokken personen nauwkeurig over deze juridische en feitelijke situatie, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen met betrekking tot de toestemming voor het gebruik van hun gegevens.
We informeren gebruikers met woonplaats in een lidstaat van de EU dat de Verenigde Staten volgens de Europese Unie geen voldoende hoog gegevensbeschermingsniveau hanteren, met name vanwege de thema’s die in dit hoofdstuk aan bod komen. Aangezien we in deze verklaring inzake gegevensbescherming hebben aangegeven dat de ontvangers van de gegevens (bijvoorbeeld Google, Facebook en Twitter) hun hoofdzetel hebben in de Verenigde Staten, kunnen we niet garanderen, door met die bedrijven contractuele verbintenissen aan te gaan of hun legalisering te garanderen in het kader van het EU-US-Privacyshield, dat uw gegevens bij onze partners een voldoende hoog niveau van bescherming zullen genieten.

• 11. Recht op toegang, rectificatie, schrapping, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht, op verzoek en gratis, informatie te krijgen over de persoonsgegevens die worden opgeslagen. Bovendien hebt u het recht om onjuiste gegevens te laten rechtzetten en uw persoonsgegevens te laten wissen, voor zover er geen enkele wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te archiveren of wettelijke toestemming om de gegevens te verwerken. U hebt bovendien het recht om overeenkomstig art. 18 en 21 GDPR een beperking van verwerking te vragen of u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.
U hebt ook het recht de gegevens die u ons hebt meegedeeld op te vragen (recht op de overdraagbaarheid van gegevens). Op verzoek kunnen we die gegevens ook doorgeven aan een derde partij die u zelf kiest. U hebt het recht om de gegevens te ontvangen in een standaardformaat.
U kunt met ons contact opnemen in verband met voormelde doeleinden op het e-mailadres info@kaasuitzwitserland.nl . Als we het nodig achten, kunnen we vragen dat u een identiteitsbewijs voorlegt om uw verzoek te behandelen.
U kunt ons ook meedelen wat er met uw gegevens moet gebeuren na uw overlijden door ons specifieke richtlijnen te geven.

12. Bewaring van de gegevens

We houden enkel gegevens bij voor zover dat nodig is.

a) om gebruik te maken van de voornoemde tracking-, reclame- en analysediensten in het kader van onze legitieme belangen;

b) om voornoemde diensten uit te voeren die u wenste of waarvoor u toestemming gaf (bijvoorbeeld voor de newsletter, overeenkomstig hoofdstuk 9);

c) om onze wettelijke verplichtingen te vervullen.

We houden contractuele gegevens bij gedurende een langere periode, voor zover nodig op grond van wettelijke voorschriften inzake gegevensarchivering. Onze archiveringsverplichtingen, die de verplichting omvatten om gegevens te bewaren, vloeien voort uit de boekhoudkundige en fiscale wetgeving. Op basis van die regels moeten de commerciële communicatie, de afgesloten contracten en de boekhoudstukken maximaal 10 jaar, of maximaal 5 jaar voor in Frankrijk gedomicilieerde gebruikers, bewaard worden. Deze gegevens worden geblokkeerd voor zover we ze niet meer nodig hebben om u een relevante service te bieden. Dit betekent dat de gegevens dus enkel kunnen gebruikt worden voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden.

13. Recht op een klacht bij een toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming

Bent u gedomicilieerd in een EU-lidstaat, dan hebt u op elk moment het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.

Algemeen

De recentste wijziging van deze pagina gebeurde op 23 mei 2018. Hebt u vragen of bemerkingen over onze wettelijke informatie of over gegevensbescherming, neem dan contact met ons op het e-mailadres info@kaasuitzwitserland.nl

Netiquette

We weigeren schokkende of met de wet strijdige boodschappen of uitwisseling van informatie op onze pagina. Staan die berichten gelijk met laster aan het adres van onze gebruikers, ons bedrijf of om het even welke andere derde partij, dan behouden we ons het recht voor die berichten te schrappen zonder enige vorm van voorafgaande kennisgeving en uitsluitend vanwege het feit dat ze in strijd zijn met de ‘netiquette’. 

Bern, 24.05.2018